Vastgoedbelangen bij lokale beleidsmakers in de eigen gemeente onder de loep

Yannick Willemstein

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2022— 2023

onderzoek

promotoren
Tom Coppens
Guy Vloebergh

Vastgoedbelangen bij lokale beleidsmakers in de eigen gemeente onder de loep

 

Deze masterproef gaat de omvang van belangenconflicten in omgevingsdossiers na bij lokale beleidsmakers in Vlaanderen en geeft enkele aanbevelingen om deze problematiek in de toekomst enigszins te beperken. 

In de media is het niet meer te ontwijken en ook in de Pano-reportage van 7 september 2022 werd gesuggereerd dat er een aanzienlijke verweving is tussen het omgevingsbeleid en de private belangen van lokale beleidsmakers (VRT, 2022).

Deze masterproef heeft als doel na te gaan wat de omvang is van belangenvermenging in omgevingsdossiers bij lokale beleidsmakers en geeft aanbevelingen om belangenconflicten in de toekomst te beperken. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de omvang van vastgoedbelangen bij beleidsmakers in de eigen gemeente in Vlaanderen?

Er werd een anonieme enquête gestuurd naar de e-mailadressen van alle lokale diensten Omgeving in Vlaanderen. Daarin werden vragen gesteld over mogelijke vastgoedbelangen van lokale beleidsmakers in de eigen gemeente. Er was een responspercentage van 70%, waarvan meer dan de helft van de antwoorden bruikbaar was voor verder statistisch onderzoek.

Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat er een vermoeden van belangenvermenging is. Volgens de helft daarvan zijn de handelingen nog bezig zijn of recent gebeurd. De conclusie op basis van het hoge aantal vermoedens van belangenvermenging is dat belangenconflicten bij beleidsmakers zich frequent voordoen op lokaal niveau. Aanbevolen wordt onder meer om de beslissingsbevoegdheid in een vergunningsproces aan de lokale ruimtelijke planners te geven of een publieke databank te openen voor het registreren van eigendommen of aandelen van lokale beleidsmakers.

Contact

Yannick Willemstein
yannick.willemstein@gmail.com 

CL1R1SZ