Dorpstedelijkheid

Thomas Wouters

LMaster Architectuur
2019 — 2020

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Erik Wieërs

medestudenten
Lucas Philips
Simo Staessens 

Dorpstedelijkheid

De masterproef dorpstedelijkheid bestaat uit het genereren van een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor onze Vlaamse dorpen. Hiervoor ontwikkelden we een generieke ontwerpmethodiek die een antwoord tracht te bieden aan de problematiek omtrent de toenemende versnippering en verstedelijking van het platteland. Met het oog op het creëren van een eigentijdse interpretatie van dorpsarchitectuur waarbij de focus ligt op beeldkwaliteit en een hernieuwde synergie tussen het dorp en haar landschap.

De masterproef bestaat uit het genereren van een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor onze Vlaamse dorpen. Hiervoor zijn we een ontwerpend onderzoek gaan uitvoeren naar een eigentijdse interpretatie van dorpsarchitectuur. Onze methodologie bestond er dan ook uit om alledaagse dorpse elementen te catalogiseren. Door het herwaarderen van de trivialiteit van dit instrumentarium ontwikkelen we een vocabularium waarmee we kwalitatieve en herkenbare dorpsarchitectuur kunnen beschrijven.

Deze ontwerpmethodiek vormde een dorpsstedelijke architectuur die de charmes van het dorpsleven combineert met de densiteit van de stad. Een architectuur waarin we een visie uitwerken waar resterende open ruimte niet aangesneden maar gevrijwaard wordt door een herdefiniëring van het wonen. Hiertoe herdenken we de ingeburgerde woonidealen waaraan de modale Vlaming zich halsstarrig vastklampt en voorzien we een mix van nieuwe en familiaire woontypologieën. Alternatieve woonvormen die opnieuw het collectieve gebruik van het landschap aanmoedigt en een antwoord biedt aan sociale en maatschappelijke veranderingen.

In Bonheiden vertaalde dit ontwerpend onderzoek zich in een groene vinger die een structurerende figuur vormt in het dorpsweefsel. Een groene promenade die de resterende groengebieden aaneenrijgt en bestaande ankerpunten voor de gemeenschap opneemt in haar tracé. Haar fijngevoelige contextuele inplanting bevordert niet enkel de haalbaarheid van het masterplan maar vormt ook een draagvlak voor toekomstige ontwikkeling. Waarbij het collectieve landschap niet zozeer een achtergrond als een prioriteit is voor het dorp. Een ruggengraat die opnieuw een betekenisvolle verhouding tussen de architectuur en het landschap realiseert. Een nieuwe identiteit die een kantelpunt kan vormen voor het alledaagse leven in Bonheiden.

Contact

Thomas Wouters
woutersthomas96@gmail.com

CL1R1SZ