Wonen in Diversiteit: Woonculturen van mensen met een migratieachtergrond in twee sociale huisvestingsprojecten uit de jaren 30 van architect Alfons Francken

Thias Van Loock

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
wonen in diversiteit

promotoren
Els De Vos
Marleen Goethals
Sam Vanhee

Wonen in Diversiteit: Woonculturen van mensen met een migratieachtergrond in twee sociale huisvestingsprojecten uit de jaren 30 van architect Alfons Francken

 

In deze masterproef wordt er via een kwalitatief onderzoek in dialoog gegaan met bewoners van twee sociale huisvestingsprojecten in de Seefhoek. Hierdoor worden er woonbiografieën opgesteld om de woonculturen en woonbehoeften van bewoners te achterhalen. 

Antwerpen is sinds 2019 een meerderheid-minderheid stad. Als gevolg van verschillende migratievormen veranderde de bevolkingssamenstelling drastisch tijdens het afgelopen decennium. Er is in België echter weinig gekend over de woonbehoefte van mensen met een migratieachtergrond. Deze masterscriptie, die de woonculturen van bewoners van twee sociale huisvestingsprojecten in de Seefhoek in Antwerpen onderzoekt, probeert hier verandering in te brengen. De Seefhoek is een wijk in Antwerpen waar het aandeel inwoners met een migratieachtergrond het grootste is.

De twee gelijkaardige sociale wooncomplexen, gelegen aan het Stuivenbergplein en de Geelhandplaats, zijn ontworpen door Alfons Francken in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Onze Woning’. Beide complexen zijn opgeleverd in de jaren 1930 en zijn schatplichtig aan de Weense Woonhoven en het door CIAM bepaalde Existenzminimum. Deze woonblokken streefden naar een grote moderniteit en technisch comfort, maar de architecturale concepten zijn door renovatiewerken grondig gewijzigd. De woonblokken waren in de beginjaren gericht op de witte arbeidersklasse, maar als gevolg van migratiestromen in de tweede helft van de 20ste eeuw is de diversiteit toegenomen. Dit heeft geleid tot een verandering van de bewonersgroep.

 

Deze thesis onderzoekt in welke mate de gebouwen van Alfons Francken in de Seefhoek die in de jaren 1930 zo vooruitstrevend waren, voldoen aan de woonbehoeften van de huidige bewonersgroep. Welke sociale en ruimtelijke interventies heeft sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven genomen die invloed hebben op het gebruik en de leefbaarheid van de woonblokken? 

Contact

Thias Van Loock
thias.van.loock@gmail.com
 

CL1R1SZ