De woonculturen van Congolese migranten in Vlaanderen

Isolde Devalckeneer

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Thesis

promotor
Els De Vos

De woonculturen van Congolese migranten in Vlaanderen

 

De focus van deze masterthesis ligt op een mogelijk verschil in wonen van Congolese gezinnen in het land van herkomst en het gastland. Meer bepaald richt het onderzoek zich tot mensen met een Congolese migratieachtergrond van de eerste generatie, gehuisvest in Vlaanderen.

De relatie tussen België en de Democratische Republiek Congo is onlosmakelijk verbonden met het historisch verband tussen enerzijds België als kolonisator en Congo als wingewest. Het immigratieproces als gevolg van de onafhankelijkheid van de ex-kolonie in 1960 heeft een grote impact gehad. Belgen met een Congolese migratieachtergrond zijn de grootste migrantengroep uit Subsaharaans Afrika in België.

Hoewel er ten tijde en in de context van de kolonisatie al een aanzienlijke hoeveelheid geschreven werd over de woonculturen in Congo, en er een bescheiden aantal werken verschenen zijn over de Matongewijk in België, ontbreekt het aan onderzoek over de relatie tussen beide.

Deze thesis onderzoekt de diversifiëring van de Vlaamse woonculturen die door de Congolese migratie van het voorbije decennium is ontstaan. Dit wordt onderzocht aan de hand van 8 casestudies. In dit kader krijgen mijn onderzoeksvragen vorm, namelijk: Welke verschillen ontdekken we bij de Congolese respondenten die onderzocht worden in de 8 casestudies betreffende de woonculturen en de manier van leven na de migratie? Ervaren de respondenten, door het vormgeven van hun woning in Vlaanderen, een thuisgevoel?  Om hierop een antwoord te bieden, focussen we ons op migranten van de eerste generatie.

Contact

Isolde Devalckeneer
isolde.devalckeneer@gmail.com 

CL1R1SZ