Stadsleven
– case Linkeroever

Ine Vanden Bergh

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
STADSLEVEN

promotor
Kris Mys

STADSLEVEN – CASE LINKEROEVER

Deze masterproef gaat op zoek naar de betekenis van ‘stadsleven’ en welke katalysators er nodig zijn om de groei hiervan te bevorderen. Stadsleven is om veelomvattend begrip dat een duidelijke tweeledigheid in zich meedraagt: de stad en dus de context enerzijds, het leven en dus het gedrag van de mensen anderzijds. Het is de relatie tussen bieden die onderzocht wordt aan de hand van een concrete case in Linkeroever.

Linkeroever is het vergeten stadsdeel van Antwerpen, aan de overkant van de Schelde. Het doel van deze masterproef is om de bestaande kwaliteiten van Linkeroever naar boven te brengen door een nieuwe stedelijkheid te ontwerpen. In dit onderwerpend onderzoek staat het Frederik van Eedenplein centraal als een sleutelpunt in de verbinding met de rechteroever.

Door nieuwe projecten op strategische locaties in te zetten en te verankeren in het bestaande stedelijke weefsel, kan van het versnipperde Linkeroever een symbiose gemaakt worden: een collage van verschillende werelden die naast elkaar bestaan en toch als een geheel samenwerken. De Thonetlaan zal als belangrijke scheidingslijn tussen het bebouwde Linkeroever en de natuurlijke Scheldeboorden, de leidraad vormen voor deze nieuwe ontwikkelingen. Vertrekkende vanaf het Frederik van Eedenplein loopt deze baan langsheen verschillende verenigingen zoals de jachthaven en de manege om te eindigen nabij het Sint-Annastrand. De Thonetlaan kent daarom zowel verschillende potentiële kwaliteiten om uit te groeien tot een kwalitatieve wandeldijk.

Verankering is van belang op verschillende schalen: in het landschappelijke geheel, in het sociale weefsel van een actief verenigingsleven, maar evengoed op menselijke schaal. Architecturale detaillering lijkt een kleine schakel in een groot begrip als stedelijkheid, maar is in staat om een grote beweging op gang te krijgen. Het ontwerp op het Frederik van Eedenplein tracht hiernaar te streven: door op verschillende essentiële locaties in te grijpen, kan het plein haar stedelijkheid doen groeien en tegelijk haar groene karakter bewaren.

Contact

Ine Vanden Bergh
ine2.vanden.bergh@gmail.com

CL1R1SZ