Blauwgroen netwerk Paramaribo-Noord

Helena Neyt

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Johan De Walsche
Marleen Goethals
Marciano Dasai

BLAUWGROEN NETWERK PARAMARIBO-NOORD

Noord is een stadsdeel van Paramaribo dat te kampen heeft met een grote overstromingsproblematiek: overstroming vanuit de Atlantische Oceaan (i), vanuit de Surinamerivier (ii) en lokale inundaties na regenbuien (iii). Een blauwgroen netwerk biedt hiervoor oplossingen. Het eerste deel van de studie betreft een onderzoek naar concepten voor de vernieuwing van de waterhuishouding in Paramaribo-Noord. Het tweede deel bestaat uit een ontwerpende verkenning voor een blauwgroen netwerk in proeftuin Morgenstond.

Om een antwoord te bieden op de overstromingproblematiek, is er een integraal waterplan uitgedacht. Het omvat het ‘meerlaagse veiligheidsprincipe’ met als doel een hogere bescherming tegen het overstromingsgevaar vanuit rivier en zee te kunnen garanderen. Dit principe vertaalt zich in de implementatie van verschillende lagen in Noord: mangrove, wakerdijken, wetlands, slaperdijken en waterrobuust bouwen. Daarnaast bestaat het waterplan uit een vijfstapstrategie om inundaties te voorkomen, die op wijkniveau dient toegepast te worden. Stap 1 regenwater vasthouden en gebruiken, stap 2 vergroenen, stap 3 water zuiveren, stap 4 bergen en stap 5 gebruiken als zoetwaterbron voor mangrove en vertraagd afvoeren.

Het tweede deel van de studie bestaat uit een ontwerpende verkenning voor een blauwgroen netwerk op kleinere schaal, namelijk in de wijk Morgenstond. Morgenstond kampt met een inundatiegebied. Via de implementatie van een blauwgroen netwerk wordt de waterproblematiek aangepakt. Daarnaast wordt het netwerk gebruikt als kader voor andere ruimtelijke uitdagingen. Zo wordt het netwerk een drager van zacht verkeer en worden de retentiebekkens gekoppeld aan landbouw (gaande van small-scale farming tot mid-scale farming). Verder kan er uit een blauwgroen netwerk kwalitatieve publieke ruimte voortvloeien, waaraan dan op een slimme wijze kan verdicht worden. Er worden drie types open ruimte voorzien: woonerven, retentievijvers en doodlopende straten. Aan de autoluwe woonerven vindt de grootste verdichting plaats met als woontype appartementen. Daarop volgt de verdichting aan de retentiebekkens met het type ‘twee woningen onder één kap’. Naast de meergezinswoningen zijn er ook nog eengezinswoningen in de doodlopende straten voorzien.

Contact

Helena Neyt
helena.neyt@hotmail.com

CL1R1SZ