DRPSTDLKHD

Dorian Van Spaendonk

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Erik Wieërs

medestudenten
Noraleen Mertens
Margot Verstuyft

DRPSTDLKHD

Dorpstedelijkheid behandelt de paradox die achter landelijk wonen schuilgaat. De huidige verkavelingen staan haaks op het verlangen naar open ruimte, rust en groen. Tegen 2050 staat een energieneutraal Vlaanderen op de agenda. Momenteel wordt er 1% van het Vlaamse patrimonium per jaar gebouwd, verbouwd of gerestaureerd. Het gaat dus te traag. Met een ambitie van 3%, nodig om deze doelstelling te halen, ontwerpen we CX als casestudie in Bonheiden.

CX gaat over ruimte maken voor mens en natuur. Het gaat over de sloop van verkavelingen met lage densiteit om zo het landschap te vrijwaren; om open ruimte afgesteld op de auto te transformeren naar open ruimte gericht op de wandelaar en fietser. Het gaat over het vergroenen en verbinden van dorpscentra, over het zichtbaar maken van de dorpsidentiteit -en grens.

Open ruimte vrijwaren is het hoofddoel, waarbij verdichting slechts optreedt als instrument. Waar (kijk)groen volledig bewaard blijft, introduceert zich eveneens een nieuwe architectuur, met nieuwe publieke ruimten. Om Bonheiden weer een herkenbare identiteit te geven introduceren we CX, een nieuw netwerk dat vijf sectoren met elkaar verbindt: sport, cultuur, zorg, onderwijs en wonen. CX als nieuw autoluw dorpscentrum biedt een tegenwicht voor de drukke verkeersas aan de Rijmenamsesteenweg.

CX omvat drie clusters, C10, C20 en C30 voor respectievelijk tien, twintig of dertig gezinnen. Naargelang de beschikbare ruimte kan een reeks clusters flexibel aaneengeschakeld worden. Er wordt gelijktijdig gestreefd naar meer open ruimte als naar meer woongelegenheid door de clustering van woningen en de introductie van collectieve ruimten, met bijzondere aandacht voor de menselijke schaal. De vormgeving van de clusters laat enerzijds ruimte voor zicht op het groen en verbindt zo het wonen tot het landschap. Anderzijds zijn de woningen in de clusters opgebouwd rond een intiem collectief binnenplein, met respect voor de private ruimte. CX stelt een nieuw landelijk wonen voor, waarbij de vertrouwde woonkwaliteiten behouden blijven; het landschap wordt betrokken en zicht op groen worden geïntensiveerd.

Contact

Dorian Van Spaendonk
dorian.vanspaendonk@gmail.com

CL1R1SZ