Adaptive reuse van brandweerkazernes, een hefboom voor stadsontwikkeling

Charlotte Bens

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2023— 2024

ontwerp

promotor
Maarten Van Acker

Adaptive reuse van brandweerkazernes, een hefboom voor stadsontwikkeling

 

De brandweerkazerne van Roeselare dreigt zijn functie in de toekomst te verliezen. Wat zal er met het gebouw gebeuren nadat het brandweerkorps is verhuisd? Welke invloed zal de herbestemming van de brandweerkazerne hebben op de omgeving en de stadsontwikkeling van zowel de buurt als de stad? Ontdek drie verschillende ontwerpvoorstellen voor de herbestemming van de brandweerkazerne en de omgeving in deze masterproef.

Tijdens hun levensduur verouderen gebouwen, voldoen ze niet meer aan de nodige eisen of kunnen ze hun functie niet meer vervullen. Dit geldt ook voor brandweerkazernes. De vraag stelt zich wat er in de toekomst met deze gebouwen zal gebeuren.

Deze thesis onderzoekt de ruimtelijke impact van de herbestemming van brandweerkazernes op stadsontwikkeling. Verder wordt er onderzocht welke stedenbouwkundige factoren zorgen voor een geslaagd herbestemmingsproces. Dit doet het aan de hand van een literatuurstudie en een analyse van tien binnen- en buitenlandse cases. Uit de literatuurstudie is een samenvattend toetsingskader opgesteld waaraan de case studies zijn getoetst.

Vervolgens hanteert de thesis het ontwerpend onderzoek als methode met de brandweerkazerne van Roeselare als case. Het ontwerp stelt drie scenario’s voor die voortvloeien uit diverse inzichten uit de omgevingsanalyse. De drie scenario’s herbestemmen de brandweerkazerne op diverse manieren waardoor de impact op de omgeving verschilt naargelang het scenario. Een kritische reflectie van deze scenario’s resulteert uiteindelijk in een synthese masterplan voor de brandweerkazerne van Roeselare.

Contact

Charlotte Bens
charlotte.bens@hotmail.com 

CL1R1SZ