Commons als ruggengraat
voor een collectiever Zeebrugge:
een ontwerpend onderzoek
in de stationswijk

Brent van den Bossche

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker

COMMONS ALS RUGGENGRAAT VOOR EEN COLLECTIEVER ZEEBRUGGE:
EEN ONTWERPEND ONDERZOEK
IN DE STATIONSWIJK

Deze masterproef is een pleidooi voor een niet-traditonele aanpak bij de herbestemming van Zone Knaepen en de directe omgeving te Zeebrugge, met een focus op burgerparticipatie en common-concepten. Dit allemaal met als doel ruimtelijke en sociale versnippering tegen te gaan in een dorp onder druk van diverse infrastructuurprojecten.

De ambitie van dit ontwerpend eindwerk is om een kader op te stellen waarbinnen een overheid kan werken bij de herinrichting van vrijgekomen domeinen met focus op de sociale aspecten van stadsontwikkeling. Zeebrugge staat onder enorme druk van de haven en de geplande infrastructuurprojecten. Hierdoor ervaart de Zeebruggenaar het woonweefsel steeds minder en minder als een plaats voor de bewoners. Binnen onze neoliberale marktstaat is deze context het schoolvoorbeeld van een onevenwichtigheid tussen de 3 pijlers van onze maatschappij: publiek, privaat en civiel. Een toolbox rond het gehele common-denken brengt concepten naar voor die als inspiratie kunnen dienen in diverse situaties. Uit de implementatie van deze toolbox binnen Zeebrugge komt een concreet masterplan voor de herinrichting van Zone Knaepen en de directe omgeving. Het hoofddoel van dit ontwerp bestaat erin om de verdeelde wijken te verbinden en de nodige buffers te voorzien voor het onder druk staande woonweefsel. Concreet vertaalt dit zich in verschillende deelprojecten. Ten eerste een vernieuwende woonontwikkeling op Zone Knaepen dat gekoppeld is aan een recreatief voedselbos. Ten tweede een bufferend dakpark dat de leefbaarheid t.o.v. de haven garandeert. Als laatste het omleggen van het plaatselijk verkeer waardoor de Kustlaan een nieuw profiel krijgt met focus op de trage weggebruiker. Samengevat tracht deze thesis debat op te wekken tussen de Zeebruggenaar en Stad Brugge met als doel een shift naar publiek-civiele samenwerkingsverbanden. 

Contact

Brent van den Bossche
brent_1997@hotmail.com

CL1R1SZ